top of page
Müşteriler için Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

 

1. Kişisel Verilerinizin Sorumluluğu

 

Bu Aydınlatma Metni, Websitesi üzerinden vermiş olduğunuz siparişe ilişkin olarak taraflar arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında tarafımıza paylaştığınız kişisel veriler için geçerlidir. Şirketimiz, tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili Veri Sorumlusu niteliğine sahiptir.

2. Kişisel Verileriniz

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan “kişisel veriler” ifadesi sipariş verdiğiniz anda tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel veriler ile herhangi bir hukuki nedenle elimizde olabilecek diğer kişisel verilerinizi ifade etmektedir. Şirketimiz tarafından işlenecek kişisel verileriniz şunlardır:

 

Kimlik Bilgileriniz

Ad-soyad

İletişim Bilgileriniz

Telefon numarası, e-posta adresi

Adres Bilgileriniz

Adres

İşlem Bilgileriniz

Sipariş ve fatura bilgisi, teslimat bilgisi, işlem geçmişi bilgisi, istek ve şikayet bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

IP Adresi bilgisi, çerez bilgileri

Ödeme Bilgileri

Banka bilgileri, ödeme kayıtları

3. Kişisel Verilerin Kullanılma Amaçları

 

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

•Sipariş ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi

Tarafınızca sipariş verildiğinde, bu siparişin adınıza teslim edilecek şekilde kaydedilmesi, ürünün hazırlanması ve bildirmiş olduğunuz adrese teslim edilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir.

•Talep ve şikayetlerinin yönetilmesi

Siparişlerinize ilişkin her türlü talep ve şikayetin işleme alınması, talep ve şikayete ilişkin gerekli işlemlerin yapılması ve tarafınıza bilgi verilmesi için kişisel verilerinizi işlenmesi gerekmektedir.

•Ticari elektronik ileti gönderilmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kanun kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması söz konusu olabilir.  Bu kapsamda, sipariş nedeniyle paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz (ad, soyad) ve iletişim bilgileriniz (elektronik posta adresi) ETK’nın 6. Maddesi kapsamında ticari ileti onayı ve Kanun’un 5. Maddesi kapsamında açık rıza vermeniz halinde; ürün ve hizmetlerimizin üyelerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan süreçlerin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, dijital ve diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, pazarlama amacıyla veri analitiği ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi süreçleri kapsamında size, ürün, hizmet ve promosyonlarımızı tanıtmak için E-posta yoluyla ticari elektronik iletiler gönderebiliriz.  

•Yasal yükümlülüklere uyum

Başta ETK ve vergi mevzuatı olmak üzere, tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirmek adına kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir.

•Şirket menfaatlerini gerçekleştirmek

Şirketin meşru menfaatlerini gerçekleştirmesi için güvenlik, istatistik, pazarlama, iş geliştirme gibi süreçler kapsamında kişisel verileriniz işlenebilir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verileri aşağıdakilerle paylaşabiliriz: 

 

• Sipariş işlemlerinin yürütülmesi için gerekli mal veya hizmetleri Şirketimize sağlayan tedarikçiler

• Mevzuat gereği kişisel verilerin paylaşılması gerekli olan kamu kurum ve kuruluşları.

 

Bu paylaşım, yukarıda belirtilen amaçlar için ya da tabi olduğumuz belirli hukuki yükümlülüklere uygun olarak yapılacaktır.

 

Kanun’un 9. Maddesi kapsamında açık rıza vermeniz halinde, 2.maddede belirtilen kişisel verileriniz, tüm teknik ve idari tedbirler alınmak şartıyla bulut bilişim hizmeti tedarikçilerine aktarılacaktır.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Kişisel verilerinizi elektronik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecektir. Şirket bu verileri ancak açık rızanızın olması kaydıyla ve açık rızanızın varlığına dayanarak elektronik ortamda otomatik olarak işleyecektir.

 

Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kişisel veriler, ancak açık rızanızın bulunması halinde elektronik ortamda otomatik olarak işlenecektir.

 

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süre tutuyoruz?

 

Kişisel verileriniz, işleme amacımız sona erdiğinde kanunda saklamamız için bir yükümlülüğümüz bulunmadığı takdirde silinecek, yok edilecek ve bazı durumlarda da anonim hale getirilecektir.

7. Haklarınız

Şirket tarafından verisi işlenen tüm gerçek kişiler aşağıdaki adrese başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. 

 

8. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

 

Bu Aydınlatma Metni’ne dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Caddebostan Mah. Caddebostan Plajyolu Sk. Yaşarbey Apt. No: 3 D: 13 Kadıköy/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak; ya da hello@gaiasrituals.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

bottom of page