top of page
Üyelik Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Caddebostan Mah. Caddebostan Plajyolu Sk. Yaşarbey Apt. No: 3 D: 13 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim AGB Yazılım Kozmetik ve Doğal Taşlar San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile Şirket’in Websitesi mecrası üzerinden satışını yaptığı ürünlere ilişkin her türlü fırsat ve avantajdan yararlanmayı talep eden ve üyelik başvurusunda bulunan taraf (“Üye”) arasında işbu üyeliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
2. ÜYELİK
 
2.1. Şirket’in https://www.gaiasrituals.com adlı Websitesi üzerinden, kendisine ait güncel ve doğru bilgiler ile birlikte üye olmayı talep eden kullanıcı, Sözleşme’nin onaylanmasına ilişkin kutucuğu işaretlemesi ile üyelik sıfatını kazanmaktadır.
 
2.2. Üyelik sıfatının kime ait olduğuna uyuşmazlık çıkması halinde, üyelik başvurusunun yapıldığı cep telefonu numarasının sahibinin üyelik sıfatına sahip olduğu kabul edilerek işlem yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan imkan ve avantajların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına engellemekle yükümlüdür.
 
2.3. Üye, üyelik bilgilerinin güncel ve doğru olmasını sağlamak ve bilgilerine ilişkin herhangi bir değişiklik halinde bunu derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
2.4. Üye, Şirket tarafından bildirilecek imkan ve avantajlardan faydalanacaktır. Bu imkan ve avantajlar, Websitesi üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılacaktır.
 
2.5. Şirket, önceden herhangi bir bilgi vermeksizin tek taraflı olarak üyelikle ilgili kuralları değiştirme ve kısmen ya da tamamen sonlandırma hakkına sahiptir.
2.6. Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde üyelik imkanlarından tamamen veya kısmen engelleme hakkına sahiptir.
 
3. SİPARİŞ
 
3.1. Üye, Şirket tarafından Websitesi’nde satışa sunulan ve sipariş verilme imkanı olan ürünleri satın alma imkanına sahiptir. Üye ile Şirket arasında, her sipariş için Mesafeli Satış Sözleşmesi imzalanacaktır.
3.2. Üye, sipariş işlemi sırasında kendisine açık bir şekilde gösterilen sipariş bedelini, Websitesinde bildirilecek ödeme kanalları üzerinden ödemekle yükümlüdür.
3.3. Siparişler, ilgili ürün özelinde öngörülen teslimat süresi içerisinde Üye tarafından bildirilen adrese teslim edilecektir.
3.4. Şirket ile Üye arasında, siparişin verilmesi, ödemenin ve teslimatın yapılması ile ürünlerin iadesi gibi konulara ilişkin tüm uyuşmazlıklar taraflar arasında imzalanacak Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenecektir.
 
4. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE HÜKÜMLERİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ
 
4.1. İşbu Sözleşme, Şirket tarafından önceden herhangi bir bilgi vermeksizin tek taraflı olarak değiştirilebilir.  
 
4.2. İşbu Sözleşme'nin bir veya daha fazla hükmünün uygulanması, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka aykırılık teşkil ettiği takdirde, Taraflar, yasal düzenlemelere uygun nitelikte ve Sözleşme'nin söz konusu hükmüne mümkün olduğu kadar yakın hükümler getiren alternatif düzenlemeler yapabilmek amacıyla iyi niyet çerçevesinde gerekli teşebbüslerde bulunmayı kabul ve taahhüt ederler.
 
4.3. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün yetkili resmi mercilerce kanunen geçersiz kılınması halinde, Sözleşme'nin geri kalan kısmı bundan etkilenmeyecek ve geçersiz kılınan bölüm evvelce çıkarılmış gibi tefsir olunacaktır; şu kadar ki, söz konusu geçersiz veya icra kabiliyeti olmayan kısım, Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme'yi akdetmesi için esaslı ve temel sebep teşkil ettiği takdirde, söz konusu Taraf, kendi takdirine göre, diğer Tarafa yazılı olarak göndereceği bildirim ile bu Sözleşme'yi sona erdirebilir.
 
 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
5.1. Şirket, Üye’ye ait kişisel verileri, Üye’ye bildirilen Aydınlatma Metnine ve 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işleyecek, toplayacak ve aktaracaktır.
 
5.2. Şirket, veri işleme faaliyetine konu olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
5.3. Şirket, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) bildirecektir.
 
5.4. Şirket, kişisel verilere gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini, hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini, kaza eseri veya yasadışı imhasını, kaza eseri kaybolmasını veya yetkisiz açıklamayı, güvenliğin başka herhangi bir şekilde ihlal edilmesi ve kişisel verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Bu önlemler, son teknolojinin, uygulama maliyetlerinin ve işleme faaliyetinin mahiyetinin, kapsamının, bağlamının ve amaçlarının yanı sıra, gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerinin değiştirilme olasılığını ve ölçüsünü göz önünde bulunduracaktır.
 
6. MÜCBİR SEBEPLER
 
6.1. Taraflar’ın taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesine neden olacak ve bu suretle taahhütlerin ifa süresinin uzatılmasına neden olacak mücbir sebep halleri aşağıda belirtilmiştir:
 
İşlerin yapıldığı iş yeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen grevler, seferberlik veya ilan edilmiş savaş, terör olayları, olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, salgın hastalık ve kıtlık olması, ve bu nedenlerle bu yerlere giriş-çıkışın, işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi, hükümet tahditleri vs.
 
6.2. Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraf, hizmetlerin ifasında yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebeplerin 1 ay boyunca devam etmesi halinde Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
 
7. BİLDİRİMLER
Tarafların iletişim adreslerindeki değişiklikleri değişikliği takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, yukarıda sayılan yollardan biriyle karşı tarafa bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde eski iletişim bilgilerine yapılan bilgilendirmeler geçerli yapılmış sayılacak ve bundan kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluk iletişim adreslerini bildirmeyen veya geç bildiren Tarafa aittir.
 
8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 
8.1. İşbu Sözleşme, Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşme’yi feshetmesine kadar geçerliliğini sürdürecektir.
 
8.2. Üye, Şirket’in iletişim kanallarından yapacağı yazılı veya sözlü bir bir başvuru ile Üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir.
 
8.3. Şirket, Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi veya Üyelik Programını sonlandırma kararı alması halinde Sözleşme’yi tek taraflı olarak sonlandırabilir.
 
9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılacaktır.
10. YÜRÜRLÜK
İşbu sözleşmenin Üye tarafından okunarak elektronik ortamda onaylanması ile birlikte Üye, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin 1 nüshası üyelik kaydının gerçekleştirdiği internet sitesinden kaydederek elde edilebilecektir.

bottom of page